NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Phòng truyền thống NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Quy Mô: 200m2

Địa chỉ: 86 Duy Tân, Hà Nội

Chủ đầu tư: NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật

Năm thực hiện: 2020