OVERALL PLANNING MODEL OF SPEAKER

Click vào ảnh để xem được ảnh kích thước lớn

Model Name:  Overall planning model of speaker

Address: Hoang Thanh Thang Long, Ha Noi

Investor: Thang Long heritage conservation center in Hanoi

Hạng mục: Thi công mô hình

Tỷ lệ: 1/2000

Quy mô: 4.5 m2

Năm thực hiện: 2018